Kolbloemstraat 22, 3700 Tongeren | Tel: +32479/700237 | info@eazymatic.be

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRESTATIE VAN DIENSTEN        Rev.:00-270598

 1. Algemene bepalingen

De huidige algemene voorwaarden voor prestaties van diensten zijn geldig voor iedere uitgegeven offerte of ieder door Eazymatic met een klant waarvan het domicilieadres in België gevestigd is, bedongen contract  . Elke aan Eazymatic opgegeven bestelling brengt mee dat de klant de huidige algemene voorwaarden aanvaardt en afziet van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.

 1. Omvang van inhoud van de offerte

Wanneer Eazymatic een offerte uitgegeven heeft, zijn de prijzen en voorwaarden van deze offerte exclusief geldig voor de prestaties en bijkomende leveringen (kwaliteit en kwantiteit) welke er in gespecificeerd zijn en, en behoudens uitdrukkelijke vermelding, blijven zij gedurende een periode van 30 dagen geldig.

 1. Afsluiten van het contract

Het contract is enkel geldig onder voorbehoud van uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Eazymatic. Elke wijziging aan dit contract zal op een uitdrukkelijke manier door Eazymatic dienen aangenomen te worden.

 1. Levering en prestaties ten laste van de klant

Zijn ten laste van- en onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant:

 • de energiebron gevraagd door het personeel van Eazymatic. Deze laatste moet niet gedwongen worden om een energiebron te gebruiken welke hem niet conform lijkt met de wetgeving.
 • de vrije toegang tot de plaats van de werken,
 • Daarbij zal de klant de gevolgen aanvaarden van de stilstanden of gedeeltelijk in stukken trekken van de uitvoering van de prestaties welke niet toe te schrijven zijn aan het personeel van Eazymatic.

 1. Veiligheidsvoorschriften

De klant zal gedurende de uitvoering van de werken slechts over een gedeeltelijk gebruik van de poort kunnen beschikken.

De poort dient enkel ter beschikking van het personeel van Eazymatic te worden gesteld tijdens de werken. De ongemakken die voortkomen uit de installatiewerken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. De toestemming van de klant om de werken uit te voeren op de overeengekomen datum wordt verleend door het ondertekenen van deze offerte. Als we uw poortopenerskit niet om veiligheidsredenen of om andere praktische redenen kunnen installeren, hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren, zelfs als we deze al hebben geaccepteerd. Als we dit doen, zullen we alle aanbetalingen die u ons al heeft betaald zo snel mogelijk terugstorten.

 1. Voeding / wijzigingen

U moet zorgen voor een geschikte en wettelijk goedgekeurde aansluiting die alleen voor de poortopener kan worden gebruikt. Als deze niet beschikbaar is, moet u een afspraak maken voordat u de poortopeners installeert. Als we akkoord gaan met extra werk nemen we iemand in dienst die gekwalificeerd is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren, die mogelijk een onderaannemer is.

 1. Wie is de eigenaar van de poortopeners?

U zult alleen de poortopeners bezitten als u ons alle bedragen hebt betaald die u verschuldigd bent na de bestelling. Tot die tijd kunnen we de poortopeners op elk moment terugnemen.

     8.Verantwoordelijkheid van Eazymatic

De verantwoordelijkheid van Eazymatic ten aanzien van de klant kan slechts ingeroepen worden bij bewezen fouten van het personeel van Eazymatic gedurende zijn interventies. Deze verantwoordelijkheid is beperkt tot de stoffelijke schade aangebracht aan de apparaten onderwerp van de bestelling van de prestatie.

In geen enkel geval zal Eazymatic aansprakelijk kunnen gesteld worden voor elke

indirecte en/of niet-stoffelijke schade. Het is wel te verstaan dat de klant, handelend in hoedanigheid van eigenaar of voor rekening van deze, het toezicht en de volledige verantwoordelijkheid van de uitbating van de materialen welke het onderwerp van de interventie uitmaken behoudt.

    9.Waarborg

Waarborgen die de prestaties dekken

De prestaties welke het onderwerp van de bestelling uitmaken zijn gewaarborgd gedurende een periode van 24 maand, te rekenen vanaf hun realisatie. Ingeval van niet-functioneren  van de materialen of uitrustingen welke onderwerp waren van de prestaties, en onder voorbehoud dat deze fouten toe te schrijven zouden zijn aan een fout of verzuim van Eazymatic, zal (zullen) het (de)  defect(e)  stuk(ken) hersteld of vervangen worden voor rekening van de Eazymatic.

           Waarborgen die de vervangstukken dekken

Eazymatic verbindt er zich toe om in samenspraak met de fabrikant gratis te verhelpen aan elk niet-functioneren ten gevolge van een fabricagefout, van uitvoering of opvatting, welke hem door de klant zou gemeld worden binnen de 24 maanden die volgen op het vervangen van het betreffende stuk. Deze waarborg dekt enkel de vervanging of herstelling van het  stuk onder waarborg, alsmede het demonteren en hermonteren ervan. Deze huidige waarborg is echter niet van toepassing op defecten voortkomend uit normale slijtage, slecht gebruik, of slecht onderhoud, indien dit onderhoud niet door Eazymatic werd uitgevoerd. Eazymatic kan beslissen de poortopenersonderdelen te vervangen door een gelijkwaardig model. We zullen contact met u opnemen om u te vragen of u een servicecontract wilt afsluiten vóór het einde van de garantie van 24 maanden.

   10.Prijzen – betalingsvoorwaarden – taksen

Wachttijden en verplaatsingstijden worden gefactureerd aan het uurtarief vermeld in de offerte. De uurtarieven vermeld in de offerte zullen worden verhoogd met 50% indien de

interventie,verplaatsingstijden worden uitgevoerd vóór 7u30 uur of na 17u00, of meer dan 8 uren per dag bedragen of op zaterdag; met 100% indien de prestatie, verplaatsingtijden worden uitgevoerd op een zondag of een feestdag.

De prijzen worden steeds exclusief BTW aangegeven. De betalingsvoorwaarden en termijnen zijn opgegeven in de offerte. Bij het ontbreken hiervan, zijn de producten en diensten in hun totaliteit betaalbaar op 30 dagen einde van de maand van facturatie.

Daarbij behoudt Eazymatic zich het recht voor om de uitvoering van zijn eigen verplichtingen op te schorten tot op het ogenblik van volledige betaling van de eisbare sommen.                                     

   11.Verpakking en transport van wisselstukken

In de prijs van  de offerte zijn de gewone verpakking en transport naar de werf inbegrepen. De verpakkingen worden door Eazymatic na de uitvoering van de werken teruggenomen.

 1. Persoonlijke gegevens

We zullen voldoen aan de Europese privacyregels GDPR. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons in staat te stellen onze verplichtingen jegens u na te komen en uw bestelling te beheren en uit te voeren, om ons in staat te stellen betalingen te verrichten en om u naverkoopsdiensten aan te bieden en u te adviseren over eventuele garantieproblemen die u hebt, u bepaalde andere producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We zullen uw informatie gedurende de hele levensduur van uw poortopeners bijhouden om ons in staat te stellen u of andere gebruikers op de hoogte te stellen van alle acties die nodig zijn in verband met uw poortopeners. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligd computersysteem.

  13.Toewijzing van jurisdictie

VOOR ELK GESCHIL DAT NIET ONDERLING GEREGELD ZAL KUNNEN WORDEN ZAL ENKEL EN ALLEEN ONDER DE BEVOEGDHEID

VALLEN VAN DE TONGERSE RECHTBANKEN OF INDIEN NIET VAN TOEPASSING DE MEEST NABURIGE BEVOEGDE RECHTBANK; ENKEL HET BELGISCH RECHT IS VAN TOEPASSING.

Dit delen:

Soortgelijk:

Leuk vinden Bezig met laden...
%d -bloggers vinden dit leuk: